خريدار...   

برای ضریح ذکرهایی... که سالهاست ساکن سجاده مادرمند...

سپید ساده... سپید ساده و از نقش بی نقشی، از رنگ روح... شما را از همان ابتدا برای آفریدن آفریده اند. و چشمانتان را پر از تماشاهای تازه و معناهای مهربانه... شما را انگار به آسمان آراسته اند و به عشق آغشته. سرچشمه سلامید... سرآغاز سعادتهای زمین... مادران مهر و خواهران خاک ... مومنان دین دوست داشتنید... و دستانتان به درد و دعا... شما را به سوهان صبر سوده اند و از نسیمای نیایش نوشانده... شما را نه به رفتار آدمی که به اسلوبی دیگر آورده اند، شما را مادر آورده اند...

 

 

 

لینک مطلب

<