شکسته... از عبور نفسی میان زخمها....بین سکوت صلیب و بی حیایی سنگها.... صدایی برامد که:

هان، آنها که خود به معصیتی نیالوده اند سنگ بردارند!


بعد نوشت: برای خودم، به خودم،‌از درونی که درد دارد.


بعدتر نوشت: برای چین، برای دستان مانده زیر آوار، و نفسهایی که هنوز امید دارند... دعا کنیم.

بنی آدم....

لینک مطلب

<