اگر درمان تویی دردم فزون باد...   

به مولود امروز...

نه فکر کنید بیمار شده ام برای آن پیش عزیزتان می آیم که شفایم را بدهید بروم پی کارم و زندگی همان و پیاز و پلو براه و روز از نو روزی از نو... نه فدای مهر مدام شما  روی سیاه هزاران من... اگر بخوانید و بیایم پابوستان، می آیم که آنچنان بیمارم کنید که بمانم که بمانم که بمانم...

 

 

 

 

 

 

بعد نوشت: عید امروز مبارک همسایه ها یم باشد ان شاالله. کنار حرفهایتان

 با آسمان،

 کرم کنید و برای این حقیر هم بخواهید که... دعای همسایه برای همسایه

به دل آسمان می نشیند انشاالله.

 

 

لینک مطلب

<