بر سر قول خود ايستا ده ايم   

۹/۲/پاييز........۵/رمضان

قول داده ايم،

قول داده ايم که محکم آغاز کنيم،

قدرتمند و با صلابتhttp://www.thatsmalayalam.com/ramzan/images/ramadan.jpg

قول داده ايم که تسليم نشويم،

تسليم خود * لوامهء مان *،

تسليم خود * خواها نمان * نشويم

قول داده ايم دروغ نگوييم،

لوح سپيد روحمان را نيا لاييم به رنگ زشت غيبت،

معصوميت کلام را به قبح دشنام آلوده نکنيم

قول داده ايم جور ديگر باشيم،

به گونه ای دگر راه برويم، بخوابيم، بيدار شويم و...

با چشم ديگری به چيزهای ديگری، با ديدهء ديگری نگاه کنيم

قول داده ايم کنار بگذاريم بعضی عا دات را

و ترک کنيم آنچه را دنبال می کرديم تا به حال و... خطا بود

نرويم را هايی را که به بيراه می رسند و گمراهی و...زوال

اين روزها، به خودمان و  به* او *،‌به او و خودمان،

قول داده ايم که هستيم و می مانيم

در روزهايی که از همهء سال به آسمان نزديکترند،

در سحر هايی که از همهء روز با سپيدی رفتن آ شنا ترند

و در غروبها يی که از همهء شب آرامتريم و مقبول تر به درگاه * او *

در اين بزم بزرگ بی مکان و زمان،

در روزهای راستين * رمضان*

به خود * مطمئنهء *‌ مان و به * او‌‌‌ * ی نزديک و هميشه،

قول داده ايم که بر سر قول خود ايستا ده ايم.

...................................................................................

سلام.

عيد رمضان همتون مبارک عزيزای دلم. روزههای پاييزيتون مقبول يزدان پاييز باشه ان شاء ا... . منو فراموش نکنيد وقت سحر و افطار، که بدجوری ملتمسم و محتاج... به يادتون هستم...هميشه.....

لینک مطلب

<