نقطه سر خط   

زندگی آیینه ایست...انعکاسی کامل، از آنچه می خواهیم و می کنیم...تصویری از ما، رؤیاهایمان،سرشتمان و ذاتمان که گاه روشن است و سپید و گاه...، آنچنان که از دیدنش در آینه، قطرات شرممان با اشکهایمان می پیوندد...زندگی آیینه ایست، کامل و بی زره ای کدورت و نا پیدایی، آنچنان بی آلایش و صاف که انگار خود, ماست..خود, خود, ما...اگر در این آینه بخندیم به ما میخندد...اخم کنیم، اخم میکند، گریه کنیم...اما...تنها در دو حالت، این آینه بر عکس آنچه ما هستسم نشانمان می دهد، شما بگویید آن دو حالت کدامند؟... و ما هر لحظه، هر ثانیه، هر ساعت و هر روز...همیشه و هنوز..ایستاده ایم روبروی این آینه..روبروی خود, خودمان...روبروی زندگی....

 

سیم آخر و جنو ن، زندگی بی خودی

کوچه های جردن و برجهای رو به باد

پله های دلهره، پشت بام و ارتفاع

نرده های پشت بام،

یک قدم جلو ترو یک نفس عمیق تر

یک پرش، سقوط و جیغ

آمبو لانس و .....خود کشی

http://www.orangemarilyn.com/images/suicide.jpg

 

کوچه های دود و بوق،

کوچه ها ی خستگی،

بی ترانه و شلوغ

یک پل هوایی و، پله های مارپیچ

گامهای مرتعش، پرسه های گیج گیج

یک نظر به شهر دود، یک نظر به آسمان

مغز و ترمز و زمین،

اشکها و .......خودکشی

http://www.kiberpipa.org/gallery/album50/suicide.sized.jpg

 

امر خیر و حکم شر،

مشق و درس و خواستگار

گوشهای پشت در

ازدواج و حبس و قفل،

روزهای داد و قال، گریه های عصر و شب

یک فرارسر خودی

باز هم پلیس و حبس،

انفرادی و کتک، چهره های خط خطی

تیغ و دست و شاهرگ،

چکه چکه های مرگ،

یک سنای سرخ و گرم

غرق خون و...... خودکشی

http://echaos.free.fr/mirage/snapshot/2000/suicide.jpg

 

سفته های سفر و یک،

یک چک تقلبی

ترس از فلان طلب

پشت در صدای زنگ،

_" اِ! بگو که نیستم، رفته ام مسافرت! "

حکم جلب و آبرو

یک اتاق خالی و یک سر پر از عدد،

یک طناب و صندلی،

لحظه ای سکو ت و بعد....

یک تکان و ......خو دکشی

http://www.designwrite.com/havoc/issue001/images/suicide.jpg

 

- " آمدم سر قرار."

- " آمدی؟! ندیدمت!! "

- " بار چندم است این؟

خسته ای اگر بگو، نترس

دل کشی که قتل نیست "

یک قرار دیگرو، باز هم نیامده

زنگ هم که می زنی، حرفهای سر سری

یک شب سیاه و تار، مثل مثل مردگی

بسته های قرص خواب،

سبز و زرد و قهوه ای

رقص قرص ها میان آب

یک قلپ، دو جرعه مرگ،

خواب و خواب و ......خود کشی

http://www.snopes.com/holidays/christmas/graphics/suicide.jpg

 

یک اتاق شیک و پیک،

یک ملا فهء تمیز

یک فرشته روی تخت،

تازه دیشب آمده،

با عذاب و سخت سخت

آمده میان ما، بین دود و خستگی

خنده های بی دلیل، چشم های باز باز

باز هم شروع و باز،

کودکی که می رود، روبه روی زندگی

باز هم شروع و باز،

کودکی که می رود، روبه روی زندگی

http://www.youth2000ny.com/Help/crying%20baby.gif 

                                                       آبان

 

                                                       دی 1382

 

www.tarjomedun.persianblog.ir ترجمه دون آپ ديت شد....

 

 

 

 

 

 

لینک مطلب

<