...   

مثل فکر رفتن، به ذهن تک پرستوی مانده از کوچ، من... آمدم

 

                                         http://www.rspb.org.uk/Images/2818038-00153-557_tcm3-25152.jpg

 

 

لینک مطلب

<