عبور   

سلام بر پاییز...

قرار گذاشته بودم وقتی آمدی بیایم مقیم پس کوچه ها ی زردت بشوم خالی کنم خودم را از اینهمه... با خودم گفتم این بندگان خدا چه گناهی کردند که من تب دارم. هنوز سر مشق سهراب را میدهم معلمم خط بزند که: بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. پس بگذار کوتاه کوتاه برایت بگویم: هر سال آمدنت را به انتظار می نشستم... امسال اما، می خواهم اگربیایی نباشم، یا اگر باشم نیایی...همین...

 

                                               *********

عبور...

 

 http://www.peregrinefund.org/Explore_Raptors/kites/media/swlotail.jpg

پرستو در لانه را بست و رفت...

غریبانه، بی حرف و بی زمزمه...مثل کوچ

از این رفتنش بر دل ریش بیشه غمی زرد ماند

یکی رفت تا جایی که اردی...بهشت

یکی ماند تا وقت دلگیر مهر

یکی رفت، یکی ماند

پرستو طرفهای رفتن کمی صبر کرد

نگاهی به رودی که روزی غزلخوان این بیشه بود

به رودی که یک روز با تیر مرد

غریبانه بی حرف و بی زمزمه...مثل پوچ

پرستو در خانه را بست و رفت

در آغاز پاییز...پاییز کوچ

 

http://seeinglight.com/radeka/radekaimages/autumnleaf.jpg 

به باران بگویید آن برگ بیچاره مرد...

شبی بیدها مثل مجنون شدند

و بیچاره برگ...و بیچاره برگ

تمام وجودش تمنای یک لحظه صبر،

که شاید دل تیرهء ابرها بشکند،

که شاید کسی نور مهمان کند دشت را

ولی آسمان ها کجا و غم زرد برگ

واینگونه یک برگ تبعید شد

به جرم " فقط برگ بودن"

جرم پوچ

در آغاز پاییز...پاییز پاییز کوچ

 

 

http://www.thewoundedchild.org/Images/WoundedChildWebsitePics/BoycryBW.jpg 

من از مدرسه تا شما یک نفس برگها را شمردم

دویدیم، زمین خوردم اما دویدم

 رسیدم ولی...

همه مشقهایم سر پیچ آن کوچه انگار ریخت

شما هم تمام مرا خط زدید و...

سراسیمه گفتم: " اجازه؟ سر مشق فردا چه شد؟ "

نوشتید و رفتید و...

همه دفترم مشق برگرد شد...

 قبول است، من... می نویسم ولی

شمایی که با من به این سوی این کودکی آمدید

بگویید من بی شما تا کجا می رسم

در این مرگ آهسته در کوچه برگ

در این وهم لبریز پاییز...پاییز کوچ

 

 

 http://www.wadlegalleries.com/images/duet/pomegranate.jpg

انار از سبد لیز خورد و من از روی جدول زمین خوردم و ...

                                                    بغض کوچه ش

                                                                       ک

                                                                           س

                                                                                ت

                                                                                        

کسی هم صدایی شنید از تمامی این اتفاق؟! ( هیچکی انا ر منو نییده...هیچکی انار منو...ندیده؟ انار... منو... هیچکی نییده؟!!! )

سکوتم دلیلش نگفتن نبود

کسی جز شما، آشنا

کسی جز شما این همه هم قدم، پای راه

کسی از شما گفتنی تر ...

کسی جز شما اهل دیدن شنیدن نبود

شما هم ولی وقت رفتن مسافر شدید

و حا لا من اینجا فقط حسرتم

به فکر نماندن در این هیچ و پوچ

در آغاز پاییز... پاییز کوچ

 

 

http://www.crh.noaa.gov/lsx/event/5-23-04/045252083_micds5,skylight.jpg

اتاقم فقط رو به یک آسمان، پنجره می شود

وباران هنوز اینهمه مهربانست با آسمان

تماشای دلدادگیهای این کوچه با پنجره دیدنی می شود عصرها ( دل آسمون که میگیره اونوخ چشای کوچه پر اشک میشه، بعد یهویی پنجره خیره میشه به کوچه و... )

من اینجا از این پنجره خیره ماندم به یک راه دور

مسیری که شاید شبی رفته ام، یا که خواهم گذشت

من اینجا به آغاز یک فصل نو،

 دوباره به من می رسم

من اینجا به آغاز من خیره ام

به پایان پاییز...پاییز کوچ

 

 

 

لینک مطلب

<