سوغاتيها(۱)   

سوغاتیها مجموعه ایست از قلم درازیهای پسرکی که تصادفی آمد و سرباز شد و فرستادنش کرمانشاه شاید کمی بیشتر آدم بشود یا کمی کمتر... باشد. که بسی خیال باطل… تقدیم چشمان عزیزتان…

 

اینجا نشسته ام... رو به غروب.

 

رسممان شده، من و خودم...، که بیاییم و به نظاره بنشینیم خجالتی شدن خورشید را وقتی خيالتان به سرمان می زند.

چیزی نمی وزد، نسیمی نیست، بادی ... نه. تنها شمایید که درون می آیید و می وزید و رنگ می زنید بی رنگ محوم را و... می روید.

روبه به غروب نشسته ام... آرام، از صدقه سری قدم رنجه تان به خواب دیشبم... نمی دانم...زیاده خواهیست اگر بخواهم امشب هم...؟

روبه غروب نشسته ام... خورشید را همین آخرهای حضورش می شود تماشا کرد. مثل شما... وقتی به خواب می روید...................................... همین.

 

                                                                          تابستان 84

                                                                پادگان شهدا/ کرمانشاه

 

http://www.hhs.gov/surgeongeneral/journal/images/sunset.jpg

لینک مطلب

<