سوغاتيها۲   

سوغاتیها مجموعه ایست از قلم درازیهای پسرکی که تصادفی آمد و سرباز شد و فرستادنش کرمانشاه شاید کمی بیشتر آدم بشود یا کمی کمتر دیوانه باشد. که بسی خیال باطل… تقدیم چشمان عزیزتان…

 

 

 

حکم...

 

تمام مجازاتم را می دوم...قدم به قدم... روی سنگفرشهای داغ اردوگاه، زیر نگاه سرد فرمانده تمام تنبیه را می دوم. نگاهم به روبه رو، زمین می رقصد...بغضم را به دندان گرفته ام تا زیر پایم نیفتد رسوایم نکند، نشکند جلوی چشمان شکوهمند فرمانده که مثل این درختها، شکست انسانی را در نظام نظم به نظاره ایستاده.

 

مجازاتم را نفس به نفس می دوم...با هجوم اشکی پشت درهای سکوتم و...گریستنی که برای خلوتم کنار گذاشته ام، اینجا نامحرمان بسیارند...

 

حکم به حکم مجازاتم را می دوم، فرمان به فرمان، بی اعتراضی، ناله ای یا حرکت ابرویی حتی...ناراضی نیستم که اینها را از عزیزانم دارم، از پدرم، مادرم و...کسی دارد آرام زمزمه می کند..."هرچه از دوست رسد نیکوست"

 

مجازاتم را بی قطره اشکی می دوم، حتی ا گر این اشک حق مسلم بغض سنگین گلویم باشد، من یاد گرفته ام حق را میان دندانهایم بفشارم...

 

                                                                ۸۴/۴/۲۳

                                                                پادگان کرمانشاه

 

                                      ...................

 

 

                                               http://www.supermusic.sk/obrazky/8349_BeeGees.jpg

 

ترجمه دون آپديت شد با يه ترجمه برای خودم...

 

 

لینک مطلب

<