معرفی < تر جمه دون >   

سلام.

را ستش ا زوقتی دا نشجوی مترجمی شدم ( یاهمون جوجه مترجم ) دوست دا شتم چیزا یی که از زبان ا نگلیسی می خونم، گوش می د م یا می بینم رو ترجمه کنم تا بقیه هم ازشون لذ ت ببرن. اعتراف می کنم که تو این سه سال دوران دا نشجویی ا صلا جرأ ت همچین کاریو نداشتم. ولی حالا حس می کنم می تونم یه کارایی انجام بد م. پس تصمیم گرفتنم گرفت که.... بقیش تو  ترجمه دون

لینک مطلب

<