انتظار...   

می توان یک چالهء یک متری حفر کرد

می توان یک چالهء بیست متری...

یک چالهء خشک فرقی ندارد، بیست متری یا یک متری

اما ... بالاخره... روزی ...

                               باران می بارد!

لینک مطلب

<