يک لحظه...   

خیالی نیست،

می دانم،

تاببوسمت

جانم به لبم

 

 میرسد...

بی بوسه هم جان به لبم می کنی

وقتی صدایت می زنم...

 

لینک مطلب

<