گاه نوشت   

و آه از زخمهای دانستن

که می سوزند و می سوزانندو فرو می روند و به درون رسوخ

می کنند و به استخوان می رسندو به روح می رسند و...

و روح

و روح

انگار گلوله ای آغشته به شمع در سراشیبی تند و بی انتها

که هرچه روانتر می لغزد و می رود، آسانتر می سوزد و...

آه از زخمهای دانستن

از تازیانه های شهود

از دیدن و دیدن و دم فرو بستن

آه از زخمهای دانستن و دردی که با خود به همراه می آورند

که درمانش...خود دردی دیگرست...

لینک مطلب

<