شب نقره ای
شبی رنگ بی رنگ د لوا پسی
شب زادن طفل صد سالهء ا نتظار
شبی بی تمنای فردا شد ن
شبی چون دل پشت درمانده ای، بی قرا ر

شب آ شتی کردن کوچه با پنجره
شب دیدن کوچه از چشم ماه
شبی تا سحر محو یک حادثه
شبی از نفس تا نفس خاطره

شب شعروشب تاب ومهتا ب ومهر
شبی یادگاراز نخستین سلام
همانند یک قصه نا تمام،
پریشان یک پرسش بی کلام

شبی مثل تعبیر یک خوا ب خوب
شبی نیمه فرزانه نیمی جنون
شبی گیج و نامطمأن چون شفق
شبی نرم ودلگیرهمچون غروب

شبی ترزبارا ن، شبی خیس اشک
شبی دوردورازقفسهای فکر
شبی پشت دیوار ویرا ن درک
شبی آسمان آسمان بکر بکر

شبی آ نطرفترزدیوانگی
شبی جنب ریحانه و کوچه باغ
کنارشقایق ترین باغ دلدادگی
شبی روشن ا زمهرمهگون عشق
شب نقره ای رنگ و مستانهء
عا شقی

آبان
12/4/82

/ 0 نظر / 21 بازدید